Pilotti-asiakkuuden käyttöehdot

Tarjoamme tällä hetkellä palveluamme valikoiduille pilottiasiakkaille. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään oma muokattu käyttöehtosopimus. Alta voit tarkastella pilotointi sopimuksen luonnospohjaa.

 

Jos kiinnostuit, niin ole yhteydessä!

undraw_agreement_aajr

1. Osapuolet

Vitrine Digital Oy ("Rentle")
2634632-5
Otakaari 7B, 405-406, 02150 Espoo
info@rentle.io
http://www.rentle.io/
Yhteyshenkilö: Tuomo Laine, tuomo@rentle.io +358 41 505 8391

 

[ASIAKASYRITYS] (“Asiakas”)

Y-tunnus: [Y-TUNNUS]

[OSOITE]

Yhteyshenkilö: [NIMI], [YHTEYSTIEDOT]

2. Tausta ja tarkoitus

Rentle on SaaS-pohjainen alusta, joka on suunniteltu tavaroita ja/tai palveluita (”Kohde”) loppuasiakkaille (”Loppuasiakas”) vuokraaville ja myyville yrityksille. Rentle mahdollistaa liiketapahtumien sekä niihin liittyvien sopimusten ja vakuuksien integroimisen ja edistää siten liiketapahtumien varmuutta ja riskienhallintaa.

Asiakas on [REKISTERÖINTIVALTIO]:ssa rekisteröity [YHTIÖMUOTO], joka tarjoaa Loppuasiakkaille seuraavien Kohteiden vuokrausta ja/tai kauppaa: [TÄYDENNÄ ASIAKASKOHTAISESTI]. Asiakkaan arvioitu vuosittainen Kohteiden vuokrauksesta tai kaupasta syntyvä liikevaihto on EUR [SUMMA] ja arvioitu vuosittainen korttimaksujen lukumäärä on [LUKUMÄÄRÄ].

Nämä Käyttöehdot (“Sopimus”) sääntelevät Vitrine Digital Oy:n to Asiakkaalle tarjoaman Rentle-palvelun (”Rentle-palvelu”) pilotointia, ellei Osapuolet välillä nimenomaisesti ole toisin sovittu.

 

3. Pilottivaihe

Ensimmäiset [X] kuukautta tämän Sopimuksen allekirjoituspäivästä lukien muodostavat määräaikaisen pilottivaiheen (”Pilottivaihe”), jonka jälkeen, edellyttäen että Rentle-palvelu on tuolloin käytettävissä pilottivaiheen jälkeiseen käyttöön, Asiakkaalla on oikeus jatkaa Rentle-palvelun käyttöä kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen mukaisesti.

Pilottivaiheen aikana Osapuolet testaavat Rentle-palvelua osana Asiakkaan järjestelmiä ja liiketoimintamallia.

Osapuolet sitoutuvat aktiiviseen yhteistyöhön ja viestintään Pilottivaiheen aikana parhaan mahdollisen teknisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Asiakas antaa Rentlelle pääsyn järjestelmiinsä ja tekniseen ympäristöönsä, kuten verkkosivuille tai automaatioalustaan, siltä osin kuin on Rentle-palvelun pilotoimiseksi teknisesti tarpeen. Integroidessaan Rentle-palvelua näihin järjestelmiin, Rentle sitoutuu noudattamaan asianmukaisia kehityskäytäntöjä ja dokumentoimaan kaikki tekemänsä muutokset. Rentlen suorittama työ rajoittuu Rentle-palvelun testaamiseen, eikä sisällä muuta kehitystyötä tai Asiakkaan olemassaolevien järjestelmien kehitystä.

Pilottivaiheen aikana Loppuasiakkaan suorittamat maksut tehdään Rentlelle. Rentle sitoutuu siirtämään kyseiset suoritukset Asiakkaan alla ilmoittamalle tilille viikoittain. 3.95%-6.95% Siirtomaksu pidätetään näiden siirtojen yhteydessä kohdan 6 mukaisesti.

[TÄYDENNÄ ASIAKKAAN TILITIEDOT]

 
 
 

4. Sopimus Loppuasiakkaan kanssa

Asiakas vastaa itsenäisesti omien Loppuasiakkaalle tarkoitettujen sopimusehtojensa ja tietosuojaselosteensa (“Loppuasiakasehdot”) lisäämisestä palveluun Rentlen kulloinkin mahdollistamalla tavalla.

Asiakas sitoutuu varmistamaan, että Loppuasiakasehdot ovat kaikkien soveltuvien lakien ja muun sääntelyn, mukaan lukien tietosuojalainsäädännön ja (tarvittaessa) kuluttajansuojalainsäädännön, mukaisia.

Selvyydeksi todetaan, että Rentle ei ole osapuolena Asiakkaan ja Loppuasiakkaan välisessä sopimuksessa.

 
 
 

5. Käyttörajoitukset

Käyttäessään Rentle-palvelua, Asiakas sitoutuu:

a) varmistamaan, että toiminta johon Rentle-palvelua käytetään, on soveltuvien lakien ja määräysten mukaista;

b) varmistamaan, että Loppuasiakkailta ei veloiteta muita Kohteisiin liittyviä lisäkuluja tai -maksuja kuin Asiakkaan Loppuasiakasehdoissa kulloinkin ilmoittamat Rentle- palvelun kautta tehtävät tai sovitut suoritukset;

c) olemaan vuokraamatta tai myymättä laittomia tai vaarallisia Kohteita, kuten aseita, veitsiä, räjähteitä, lamauttimia, myrkyllisiä, syttyviä tai vaarallisia aineita, tuoteväärennöksiä tai muita vastaavia tuotteita tai palveluita;

d) olemaan vuokraamatta tai myymättä Kohteina eläviä eläimiä;

e) varmistamaan, että Kohteita, joihin liittyy tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua sisältöä, ei vuokrata tai tarjota kolmansien immateriaalioikeuksia tai paikallista lainsäädäntöä loukkaavalla tavalla;

f) varmistamaan että Loppuasiakas täyttää Kohteiden mahdollisesti edellyttämät ikä- ja lupavaatimukset; ja

g) varmistamaan, että Loppuasiakkaalle annetaan Kohteiden asianmukaiset käyttöohjeet ja mahdolliset turvavälineet (kuten kypärä tai pelastusliivit).

 
 
 

6. Siirtomaksu ja maksuehdot

Rentle-palvelun peruskäytöstä ei veloiteta kiinteitä maksuja. Rentlella on kuitenkin oikeus pidättää 3.95%-6.95% siirtomaksu siitä Loppuasiakkaan Rentlen kautta maksamasta arvonlisäverollisesta kokonaissummasta (”Siirtomaksu”), jotka tilittyvät Rentlen kautta Asiakkaan tilille tai (Pilottivaiheen aikana) vastaavasta summasta jotka Rentle siirtää Asiakkaan tilille kohdan 3 mukaisesti.

Mahdollisista palvelun lisätoiminnoista voidaan veloittaa erillisiä maksuja.

Ellei toisin ole mainittu, kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään Asiakkaalta kulloinkin veloitettaviin maksuihin.

 
 
 

7. Rentle-laitteet

Rentle voi tarjota Asiakkaalle laitteistoa Rentle-palvelun käyttöä varten (”Laitteet”). Laitteet ovat Rentlen omistamia, ja Asiakkaalla on oikeus käyttää niitä Sopimuksen keston ajan ja ainoastaan Rentle-palvelun käyttämiseksi.

Laitteiden käytöstä ei peritä erillisiä maksuja. Rentle pidättää kuitenkin oikeuden vaatia Asiakkaalta pantin asettamista ajalle, jolloin Laitteet ovat Asiakkaan hallinnassa. Pantti palautetaan Asiakkaalle Laitteen palautuksen yhteydessä. Panttia ei palauteta, jos Laitteet ovat vahingoittuneet tai jos ne on varastettu.

 
 
 

8. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta kolmansille toiselta sellaista sopijapuolelta saamaansa materiaalia ja tietoa joka on on merkitty luottamukselliseksi tai muuten sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Salassapito ei kuitenkaan koske materiaalia tai tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista, tai jonka Osapuoli on velvollinen luovuttamaan pakottavan lain, viranomaisvaatimuksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella.

 
 
 

9. Immateriaalioikeudet

Rentle myöntää Asiakkaalle rajoitetun, ei-yksinomaisen, peruutuskelpoisen oikeuden käyttää Rentle-palveluita Sopimuksen keston ajan näiden Käyttöehtojen mukaisesi.

Kaikki immateriaalioikeudet Rentle-palveluun tai sen liitännäisosiin sekä dokumentaatioon tai näiden kopioihin ovat Rentlen tai Rentlen lisenssinantajien tai kumppaneiden yksinomaista omaisuutta.

 
 
 

10. Ei takuuta

Rentle palvelu tarjotaan Asiakkaalle sellaisena kuin se on, ilman minkäänlaisia takuita palvelun kaupallisesta käyttökelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai liiketoimintaan tai kolmansien osapuolien oikeuksiin liittyvisät loukkauksista.

Rentle ei voi taata, että Rentle-palvelu toimisi aina virheettä tai keskeytyksettä.

 
 

11. Vastuunrajoitukset

Rentle ei missään tilanteessa vastaa Kohteista tai Loppuasiakasehtojen sisällöstä tai puutteista.

Ellei sovellettavasta pakottavasta laista muuta johdu, Rentle ei vastaa Asiakkaalle menetetystä tulosta tai voitosta eikä muusta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Rentlen kokonaisvastuu tämän sopimuksen alla tai siihen liittyen rajoittuu Asiakkaan Rentlelle keskimäärin kuukaudessa suorittamiin maksuihin kerrottuna kolmella.

 
 
 

12. Henkilötiedot

Siltä osin kuin Rentle käsittelee Asiakkaan (“Rekisterinpitäjä”) puolesta Loppuasiakkaiden henkilötietoja kuten nimiä, yhteystietoja ja maksutietoja henkilötiedon käsittelijänä (”Käsittelijä”), Osapuolet sopivat seuraavasti:

a) Siltä osin kuin Rentle käsittelee Asiakkaan (“Rekisterinpitäjä”) puolesta Loppuasiakkaiden henkilötietoja kuten nimiä, yhteystietoja ja maksutietoja henkilötiedon käsittelijänä (”Käsittelijä”), Osapuolet sopivat seuraavasti:

b) ellei toisin ole sovittu, Rekisterinpitäjä valtuuttaa Käsittelijän käyttämään alikäsittelijöitä henkilötiedon käsittelyssä;

c) Käsittelijä varmistaa, että Käsittelijän työntekijät ja muut henkilötiedon käsittelyyn osallistuvat ovat sitoutuneet salassapitoon sopimuksin tai että he ovat lakisääteisen salassapitovelvoitteen alaisia;

d) Käsittelijä avustaa Rekisterinpitäjää mahdollisuuksien mukaisesti asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä Asiakkaan velvollisuudessa vastata datasubjektien oikeuksiin liittyviin pyyntöihin;

e) Käsittelijä avustaa Rekisterinpitäjää tämän lainmukaisten tietoturvavelvoitteiden toteuttamisessa siten kuin on käsittelyn luonne ja Käsittelijän saatavilla olevat tiedot nähden kulloinkin kohtuullista;

f) Käsittelijä saattaa Rekisterinpitäjän saataville tiedot, joita tämä tarvitsee osoittaakseen toimivansa tietosuojalainsäädännön velvollisuuksien mukaisesti;

g) Käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan tämän Sopimuksen ja Rekisterinpitäjän kulloinkin antamien kohtuullisten, laillisten ja dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti;

h) Osapuolet suojaavat tietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta (”Tietosuojaloukkaus”) taatakseen riittävän tietosuojan tason. Rentle ilmoittaa Käsittelijälle havaitsemastaan Tietosuojaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä; ja

i) Sopimuksen päättyessä Käsittelijä anonymisoi tai poistaa henkilötiedot, ellei laista tai Osapuolten välisestä sopimuksesta muuta johdu;

 
 
 

13. Kesto ja Päättyminen

Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoituksella tai muulla hyväksynnällä. Sopimus on lähtökohtaisesti voimassa kohdassa 3 määritetyn Pilottivaiheen ajan. Jos Rentle-palvelun käyttöä jatketaan Pilottivaiheen jälkeen, Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella 3 kuukauden irtisanomisajalla.

Osapuoli voi päättää tämän Sopimuksen päättymään välittömästi toisen Osapuolen merkittävän sopimusrikkomuksen johdosta, ellei rikkova Osapuoli korjaa sopimusrikkomusta 14 päivän sisällä toisen Osapuolen kirjallisesta pyynnöstä.

Tämän Sopimuksen ehdot, joiden luonteensa puolesta on kohtuudella katsottava jatkuvan Sopimuksen päätyttyäkin, pysyvät voimassa myös Sopimuksen päätyttyä.

 
 
 

14. Referenssioikeus

Asiakas antaa Rentlelle luvan käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa osana Rentlen asiakasreferenssilistaa ja referenssinä Rentlen mainos- ja markkinointimateriaalissa.

 
 
 

15. Muutokset

Rentlellä on oikeus tehdä muutoksia tähän Sopimukseen, mukaan lukien kohdan 6 hintaehtoihin, ilmoittamalla muutoksista Asiakkaalle vähintään 30 päivää etukäteen. Mikäli Asiakas ei hyväksy Rentlen tekemiä muutoksia, Asiakkaalla on oikeus päättää Sopimus tekemällä kirjallinen ilmoitus Rentlelle ennen muutosten voimaantuloa.

 
 
 

16. Soveltuva laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien kansainvälistä lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Tätä Sopimusta tai Sopimuksen loukkausta, päättymistä tai pätevyyttä koskevat tai siihen liittyvät riidat, erimielisyydet ja väitteet ratkaistaan sitovasti välimiesmenettelyllä Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja paikka Helsinki, Suomi.